شگفتیهای ایران مجموعه مقالات و تصاویر مستندی از شگفتیها و دیدنیهای ایران است که بر اساس مستندات و سفرهای تیم گرد آوری شده و بر اساس سلیقه و توانایی افراد برای معرفی به گردشگران ایرانی و خارجی ارائه گردیده است.